Algemene verkoopsvoorwaarden ERGOMEDICS BV

A. Identiteit van de verkoper

ERGOMEDICS BV
Jan van Rijswijcklaan 290
2020 Antwerpen
http://www.ergomedics.be

BTW: BE 435.324.617

B. Bestellingen

 1. Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op elke bestelling geplaatst bij ERGOMEDICS BV vanaf 01.09.2020, dit via mail, via telefoon, via webshop of via fax. ERGOMEDICS BV behoudt zich het recht per individueel contract bijkomende algemene voorwaarden toe te voegen.
 2. Bij elke bestelling van maatwerk en goederen buiten de standaard voorraadproductie bij ERGOMEDICS BV, is annulatie niet mogelijk. De goederen worden ook niet teruggenomen.
 3. Elke offerte van ERGOMEDICS BV is slechts geldig gedurende 1 maand na datum verzending.
 4. Elke annulering van een bestelling door de klant dient schriftelijk aangevraagd te worden. Er zal een forfaitaire vergoeding van 20% van de goederen prijs betaald moeten worden.

C. Leveringen

 1. De prijzen zijn exclusief BTW, leverings- en vervoerskosten, verzekering tegen beschadiging en/of verlies, en onder voorbehoud van materiële fouten.
 2. De prijzen zijn indicatief zodat, zonder voorafgaandelijke verwittiging en zonder dat dit als een reden tot ontbinding van de overeenkomst kan worden ingeroepen, prijsherzieningen kunnen plaatsvinden.
 3. Leveringen boven 99 euro excl. BTW worden portvrij geleverd. Voor alle bestellingen beneden 99 euro excl. BTW wordt de reële verzendingskost aangerekend.
 4. Het niet naleven van de vermelde leveringstermijn kan in geen geval ingeroepen worden om schadevergoeding en/of verbreking van de overeenkomst te bekomen.

D. Betwistingen

 1. Iedere betwisting dient, uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de goederen ter kennis gebracht worden via mail naar info@ergomedics.be .
 2. Terugzenden van de goederen die niet geschikt zijn als gevolg van maatnames die afwijken van de specificaties voorgeschreven door de leverancier, maatwerk en speciale bestellingen buiten de standaard voorraadproducten, worden niet teruggenomen of geruild.
 3. Terugzendingen van standaard voorraadproducten gebeuren op kosten en risico van de koper en zullen slechts worden aanvaard, zonder enige nadelige erkentenis van ERGOMEDICS BV, mits voorafgaandelijk akkoord tussen beide partijen (via mail naar info@ergomedics.be). Bovendien mogen de goederen en/of verpakkingen niet beschadigd, verouderd of uit assortiment zijn.
 4. Goederen die na factuurdatum ouder zijn dan 3 maanden kunnen niet meer als terugzending, omruiling of creditering worden behandeld.

E. Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde goederen blijven eigendom van ERGOMEDICS BV tot de volledige betaling van de hoofdsom, kosten en interesten.

F. Betalingsvoorwaarden

 1. Elke betaling dient te gebeuren op de vervaldag door overschrijving op rek. nr.: 404-1063001-30 (Kbc Bank).
 2. Alle eventuele bankkosten zijn ten laste van de koper.
 3. Bij niet afhalen van de bestelde goederen of niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente gelijk aan 10% per jaar verschuldigd. Voor elke ingebrekestelling wordt een administratieve forfaitaire koste aangerekend van 15,00 euro, eventueel verhoogd met de kosten van de aangetekende zending. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag en/of een procedure voor de rechtbank, wordt het schuldsaldo bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de hoofdsom, met een minimum evenwel van 95 euro zelfs bij het toekennen van termijnen van respijt.

G. Waarborg

 1. Onder voorbehoud van aanvaarding, gelden alleen de waarborg, garantieperiode en verantwoordelijkheid van de leverancier van ERGOMEDICS BV.
 2. ERGOMEDICS BV is niet gehouden tot vrijwaring wegens verborgen gebreken welke bij als invoerder/verdeler zelf niet kon kennen.

H. Kortingen

 1. ERGOMEDICS BV aanvaardt een korting op het netto-goederenbedrag na een wederzijds akkoord en mits betaling binnen de 8 dagen na factuurdatum. De eventuele korting wordt op de factuur vermeld.
 2. Elke korting, toegekend door ERGOMEDICS BV is een tijdelijk voordeel dat op elk ogenblik kan herroepen worden.

I. Nietigheid

 1. Indien een artikel van deze algemene voorwaarden nietig zou worden verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

J. Bevoegdheid en toepasselijk recht

 1. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement ANTWERPEN zijn bevoegd om kennis te nemen van een geschil.
 2. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.